SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI YARIŞMASI
Yarışma Projesi
Ankara,   2006

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI YARIŞMASI

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI YARIŞMASI

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI YARIŞMASI

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI YARIŞMASI

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI YARIŞMASI

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI YARIŞMASI

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI YARIŞMASI

işveren adı: 
M.S.B. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
tasarım:
Salih Zeki PEKİN e.s.a. paris
Burçak PEKİN (İ.T.Ü. ve E.S.A. Paris)
Enis BEKER (d.e.ü.m.f.)
Nazan NOYAN (y.t.ü.m.m.f.m.b)
statik-b.a.:
Necati UZAKGÖREN İnş. Y. Müh
tesisat:
Hakan BULGUN Mak.Y.Müh
elektirik:
ONMUŞ Elektrik Ltd.Şti. – Namık ONMUŞ Elek.Müh
arsa alanı:
16.000 m²
inşaat alanı:
48.000 m²
ana strüktür:
B.A. karkas
projelendirme tarihi: 
26.06.2006 – 26.09.2006
3D çizimler:
Burçak PEKİN
Enis BEKER

Günümüz dünyasında SAVUNMA ve GÜVENLİK toplumların giderek daha çok başvurdukları ihtiyaçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz de ulusal savunma sanayiini geliştirmek çabaları içindedir.

Güvenliğin sağlanması ve savunmanın geliştirilmesi GİZLİLİK ve KORUNMA çağrışımlıdır. ŞEFFAFLIK demokratik toplum simgesidir. Birbirine zıt görünen bu kavramların birlikteliği yarı geçirgen (poröz = boşluklu, dıştan içe, içten dışa kontrollü) bir cephe ile yanıtlandı.

Ayrıca, tasarımın işlevle temellenmeyen bir dışavurum içermemesi, yapının temel unsuru olan strüktürünün bu dışavurumun en temel öğesi olması, kullanılan gereçlerin yalın olması ve kendi doğallıklarıyla kullanılması ön planda tutuldu.

Ankara’da, özellikle yönetim alanı içinde büyük gabarili kamu yapılarından referans alarak, günümüzün teknolojik ve ekolojik gereksinimlerini referans binalarla orantılı bir kütleye uyarlayarak kentsel ve mimari çevreye saygılı ve uyumlu katkıda bulunmak istendi.

Arsanın kent içinde bulunduğu YER coğrafyası bakımından her ne kadar yakın plandan kendi içine kapanık çevresi ağaçlıklı bir alan olarak algılansa dahi, ortalama +912.00m kotu üzerinde kentle görsel diyalog içine girebilecek özelliktedir. Bundan yararlanılması tercih edildi ve kentsel oran bakımından kentle bütünleşen bir bina önerildi.

Kent merkezine göre sokak dokusunun ve kentsel yoğunluğun değiştiği özgün bir alanda KAMU BİNASI niteliğini ve ŞEFFAFLIĞI’NI vurgulaması isteğiyle basit ve kararlı olması bakımından cam kaplı dikdörtgen prizma formu tercih edildi.

Diğer bir çıkış noktasını da SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK kavramı oluşturdu. Son yılarda petrol fiyatlarının hızlı yükselişi, dolayısıyla enerji maliyetlerindeki artış güneş enerjisinden daha fazla yararlanma ihtiyacını ortaya çıkardı. Konuşlandığı coğrafi YER ve Ankara İklim koşulları dikkate alınarak, genel mimari konsept içerisinde maksimum enerji tasarrufu sağlanması amacı ön planda tutuldu.

Binanın İŞLEVSELLİĞİ ve ESNEKLİĞİ ve DEĞİŞEBİLİRLİĞİ cam cephenin şeffaflığı arkasında kat döşemelerinin cephe boyunca hareketliliği ön plana çıkarılarak, savunma sanayiinin güvenliği bu ŞEFFAF görünüm ile ön plana çıkarıldı. Adeta algılanabilirlik ile ulaşılamazlık görselleştirildi.

Bir Kamu Kurumu olan SSM’nin uluslar arası temsil niteliği dikkate alınarak içerdiği işlevleri ön plana çıkan bir tasarım anlayışı ile hareket edildi. Bu amaçla binanın esas işleyişi ile ilgili tüm mekanlar mevcut binanın yer aldığı Kuzey ve Doğu parseli üzerinde toplandı (A Blok). Güney ve Batı parseline destek işlevleri tek ve iki katlı olarak yerleştirildi (B Blok).

Önerinin, arsanın mevcut fiziki durumu değiştirilmeden ve doğasına en az müdahale ederek katılması tercih edildi.

Bu bakımdan, +3.00m kotunda 137.70m uzunluğunda ve 40.00 m genişliğinde protokol girişinin bulunduğu bir platform oluşturuldu. 40.00m genişliğinde, 90,20m uzunluğunda ve 45.00 m yüksekliğinde dikdörtgen prizma öneri bina yaklaşma sınırları içinde mevcut istinat duvarına yaslanacak şekilde + 3.00 m platformu üzerine oturtuldu.

Bu yaklaşım ile mevcut ağaç dokusu olabildiğince korundu. Mevcut istinat perdesinin işlevi ilavelerle sürdürüldü.

Bina Ankara ikliminin gereksinimlerini karşılayan, enerji etkin bir bina olarak tasarlandı.

Binada çift cephe önerilerek;

  1. Isı yalıtımı ve ısı kazancı
  2. Ses yalıtımı
  3. Enerji Tasarrufu
  4. İşletme giderlerinde tasarruf
  5. HVAC İlk Yatırım maliyetinde tasarruf.
Sağlanmaktadır. S.S. Müsteşarlığının işlevsel şeması 3 ana birim üzerine kuruludur. Bu üç birim HİYERARŞİK ve DÜŞEY yönde geliştirilerek kurgulandı.

Binanın en üst katında TEMSİL ve PROTOKOL işlevlerini içermenin yanı sıra SSM YÖNETİM yetkisindeki MÜSTEŞARLIK katı bağımsız bir görünüm verecek şekilde planlandı. Bu kata protokol platformundaki girişten müstakil bir asansörle ulaşım sağlandı.

Müsteşarlık katının bir alt katında Müsteşarlıkla ilgili (Hukuk Bürosu, Danışmanlar, Denetçiler) ile Müsteşar yardımcılıkları yerleştirildi.

Dikdörtgen prizma olarak tasarlanmış ana bina da 2 adet düşey sirkülasyonu ve diğer teknik destekleri sağlayan ve taşıyıcılık görevi yapan çekirdek planlandı. Kuzey Bölümündeki çekirdeğin Doğu Bölümünde “İdari ve Mali İşler Müsteşar Yardımcılığı”, Batı Bölümünde “Sanayi Müsteşar Yardımcılığı”, Güney bölümündeki çekirdeğin çevresinde de “Savunma Müsteşar Yardımcılığı” düşey yönde yerleştirildi. Böylece, fonksiyon şemasında bir ikilem olarak ortaya çıkan Müsteşar Yardımcılarının “protokol görevleri nedeniyle” Müsteşara yakın olmaları ile “yönetimini üstlendikleri kendi birimlerine yakın olmaları” arasındaki işlevsel ilişki en rasyonel şekilde çözümlendi.

SS Müsteşarlığının 3 müsteşar yardımcılığı yönetimi altında oluşturulmuş 3 ayrı biriminin birbirinden tamamen bağımsız olmadığı dikkate alınarak bu üç birimin yerleştikleri katlar kaydırılarak ve katlara göre birbirlerine yaklaştırılarak ve uzaklaştırılarak hem birimler arasında işlevsel ilişkiler kurgulandı hem de ŞEFFAFLIK sağlayan cam bir kılıf içinde yer alan üç birimin binanın görsel ve işlevsel bütünlüğüne katkısı oluşturuldu.

SSM Yapısı’nda yürütülen iş ve projeler aynı zamanda direkt savunma ile ilgili konulardır. Bu konunun gerektirdiği koruma/korunma ve güvenlik gereksinimleri aşağıdaki şekilde yanıtlandı:
  1. Temsil gereği protokol girişinde güvenlik denetiminin yapılmayacağı (ya da en az düzeyde olacağı) kişiler (Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Üst Düzey Devlet Protokolü, Savunma Sanayii İcra Komitesi Üyeleri, üst düzey ziyaretçiler) protokol platformu üzerindeki girişten geçeceklerdir.
  2. Binada çalışan tüm personel (SSM Uzmanları, TSK Personeli, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) Personeli, Servis Personeli, müsteşar ve müsteşar yardımcıları dışındaki Daire ve Şube Başkanları ile diğer personele gelecek ziyaretçiler +0.00 m kotundaki bina ana girişinden ve bu girişte yer alan güvenlik denetiminden geçerek binaya giriş yapacaklardır.
  3. Binanın +0.00 ile +11.00m kotları arasındaki bölümler (Giriş Holü, Güvenlik Denetimi, Yemek Salonları, Mutfak, Konferans Salonu ve Lobisi, Kokteyl Salonu, Müze ve Sergi Salonu vb) ortak kullanım mahallerine ayrılmıştır. Bu bölümlere giriş ana girişteki güvenlik denetiminden sonra olmaktadır.
  4. Binanın 11.00 m kotu üzerinde yer alan mekanlar ofis mekanlarına ayrıldı. Bu mekanlar 2 çekirdeğin Doğu ve Batı Bölümlerinde yar alan sirkülasyon koridorları üzerinde yer almaktadırlar. Her birime giriş bu koridorlara açılan kapılardan kart denetimli olarak yapılması öngörüldü.
  5. Yüksek düzeyde korunması istenen ofislere girişler üst düzey geçiş izini veren kart denetimli olarak yapılması öngörüldü.
SSM Binasının protokol ve işlevsel kurgusu dikkate alınarak bina girişleri iki ayrı kotta 2 ayrı giriş olarak tasarlandı.

a- Protokol Girişi: Bina kütlesinin Kuzeyinde yer alan 40.00m x 47.40m boyutlarında Platform binanın PRESTİJ alanını ve girişini oluşturmaktadır. Protokol Girişişinin yer aldığı platforma araçlarla ve araç rampası ile ulaşılmaktadır. Platform üzerinde Protokol araçlarının park edeceği bir sundurma bulunmaktadır. Ayrıca, platformun oluşturduğu boşluk binanın geliş yönünden ve yakın çevresinden daha rahatça algılanmasına yardımcı olmaktadır. Protokol girişi ayrıca çelik konstrüksiyon bir saçak ile vurgulandı.

b- Personel Girişi:
Binanın “genel girişi” olarak adlandırılabilecek Personel Girişi +0.00 m olarak yol kotundan sağlandı. Yapı yaklaşma sınırları içinde +0.70m kotuna geniş merdiven basamakları ile ulaşılmaktadır.

Personel Girişinden iç mekanda hacimli bir hole ulaşılmaktadır. Girişte güvenlik kontrol holü yer almaktadır. Otopark katlarından da bu hole ulaşılmaktadır. Güvenlikten geçtikten sonra yürüyen merdiven + merdiven ile +3.00 m kotuna varılmaktadır. 2 ayrı çekirdekteki asansörler bu kattan itibaren düşey ulaşım görevi yapmaktadır. Girişten ve + 3.00 m kotundan +7.60 m istinat perdesi arkasındaki doğallığı korunmuş ve geliştirilmiş eğimli ağaçlıklı alan algılanmaktadır. Bina içinde genel dağılımın sağlandığı bu holde uzun mesafeli vistalar oluşturuldu. Yürüyen merdivenlerin karşısında “Danışma Bankosu” arkasında da iç bahçe ve kaskatlı havuz peyzajı tamamlamaktadır.

Personel girişi ayrıca çelik konstrüksiyon ve hacimli bir saçak ile vurgulandı. Cam kaplı saçağın alnında SSM logosu, yoldan görülen cephelerinde ise cama işlenmiş “Sivil Savunma Müsteşarlığı” yazılarının yer alması öngörüldü

Giriş Holünün +0.70 m kotundaki bölümü güvenlik denetimi, +3.00 m Kotundaki kısmı dağılım ve buluşma holü olarak tasarlandı. Dağılım holünün Güneyindeki bölümünde bu hole açılan Kafeterya, arkasında Kütüphane ile üst katlı (+7.00m kotunda) seçmeli yemek alt katı (+3.00m kotu) tabldot yemek salonu olarak tasarlanmış galerili yemek salonları ve mutfak yer almaktadır.

Dağılım holünden konferans salonuna ulaşılmaktadır. Konferans salonunun lobisi 2 kat yüksekliğinde ve Batı cephesinde bulunmaktadır. Böylece, kokteyl etkinliğinin yoldan algılanması sağlanmaktadır.

Savunma Sanayi Müzesi protokol girişinde yer almaktadır.

+11.00 m kotu üzerindeki katlarda ofis mekanları bulunmaktadır. Ofislere her katta çekirdeğin iki yanında yer alan ana koridordan ulaşılmaktadır. Koridorlar çekirdeklerin orta, Kuzey ve Güney bölümlerinde bulunan galerili boşluklardan bol ışık almaktadır. Her Daire Başkanlığı ve kendisine bağlı Şube Müdürlüklerine bu koridorlardaki güvenlik kartı ile geçilebilen kapılardan girilmektedir. Bürolar genellikle Doğu ve Batı Cephelerine yakın bölümlerde düzenlenmiştir. Bürolara bir üst aşama güvenlik kartı ile açılan kapılardan ulaşılmaktadır.

Ofis katlarında kolon kullanılmayarak esnek kullanıma kolaylaştırma getirilmiştir. Ayrıca, taşıyıcı perde cephe düzeni de bu esnekliğe katkı sağlamaktadır.

Bina boyunca uzanan koridorlar Kuzey ve Güney cephelerinde bazı katlarda yer alan iç bahçeler şeklide düzenlenmiş 2-3 kat yüksekliğinde atriyumlarla sonlanmaktadır.

Kent ve kentsel boyutlarla uyum sağlayan oranlarda, kentle görsel ve mekansal diyalogu içinde, işlevselliği dış görünümüne yansıtılmış, işlevleri ihtiyaçlara göre düzenlenmiş, iklimsel ve atmosferik koşulların değişimlerine uyum sağlayan, ekolojik, yakın dış çevresini değerlendiren, ekonomik ve akıllı bir bina önerilmiştir.

Bu davetli yarışmada 8. Ödülü kazandık